Oferty pracy w CBŚP

Ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia CBŚP

Wydział Kadr i Skolenia Centralnego Biura Śledczego Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

EKSPERTA (w 9 grupie zaszeregowania),

którego celem będzie zapewnienie prawidłowej realizacji postępowań administracyjnych w sprawach osobowych dotyczących policjantów komórek organizacyjnych CBŚP

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów pierwszoinstancyjnych decyzji administracyjnych Komendanta CBŚP, dotyczących policjantów CBŚP;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z obsługą kadrową policjantów CBŚP w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta CBŚP w sprawach osobowych określonych w odrębnych przepisach;
 • opiniowanie podań, wniosków, odwołań, skarg i zażaleń oraz pism kierowanych do Komendanta CBŚP, przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach osobowych dotyczących policjantów CBŚP;
 • współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych CBŚP w zakresie obsługi kadrowej policjantów CBŚP;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw osobowych policjantów CBŚP;
 • przygotowywanie i przekazywanie organom emerytalnym dokumentów stanowiących podstawę wydania decyzji emerytalno – rentowych;
 • archiwizowanie dokumentów wytworzonych na zajmowanym stanowisku.

 

WYMAGANIA FORMALNE:

Określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 857, ze zmianami).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji oraz przepisów dotyczących stosunku służbowego policjantów,
 • bardzo dobra znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętności: analizy, syntezy, interpretacji przepisów,
 • umiejętności interpersonalne,
 • asertywność oraz umiejętności argumentacji z klientami składającymi wnioski,
 • umiejętność konsultacji kwestii spornych,
 • doświadczenie w pracy w pionie kadrowym lub na stanowiskach związanych z obsługą kadrową,
 • dyspozycyjność.

 

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: wkis@cbsp.policja.gov.pl.

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. ogłoszenia udzieli ekspert Wydziału Kadr i Szkolenia CBŚP pod nr. tel.: (22) 60-574-73.

Powrót na górę strony
Polska Policja