Oferty pracy w CBŚP

Ekspert Zespołu Wspomagającego CBŚP

Zespół Wspomagający Centralnego Biura Śledczego Policji

poszukuje kandydata na stanowisko:

EKSPERTA (w 9 grupie zaszeregowania),

którego celem będzie realizowanie czynności dotyczących składników majątku nabytego ze środków funduszu operacyjnego Policji

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • sporządzanie decyzji dotyczących powoływania zespołów do nabywania składników majątku ze środków funduszu operacyjnego Policji;
 • sporządzanie decyzji dotyczących powoływania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania rzeczowych składników majątku ruchomego Biura ze środków funduszu operacyjnego Policji;
 • sporządzanie decyzji dotyczących komisji likwidacyjnych do zniszczenia rzeczowych składników majątku ruchomego Biura nabytych ze środków funduszu operacyjnego Policji;
 • sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych o stanie i ruchu podstawowych środków trwałych ze środków funduszu operacyjnego Policji;
 • przedstawienie kierownictwu CBŚP do akceptacji i zatwierdzenie protokołów z prac komisji do oceny i likwidacji rzeczowych składników majątku ruchomego nabytych ze środków funduszu operacyjnego Policji;
 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie wykonywanych zadań;
 • współpraca z osobą wyznaczoną decyzją Komendanta Biura w zakresie obsługi finansowej funduszu operacyjnego Policji w CBŚP;
 • archiwizowanie dokumentów wytworzonych na zajmowanym stanowisku.

WYMAGANIA FORMALNE:

Określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 857, ze zmianami).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;
 • wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania;
 • planowanie i organizowanie pracy;
 • umiejętności interpersonalne;
 • asertywność;
 • doświadczenie – praca w pionie finansowym lub na stanowisku związanym z obsługą funduszu operacyjnego Policji, a w szczególności z prowadzeniem ewidencji składników majątku nabytych ze środków funduszu operacyjnego Policji.

WARUNKI PRACY:

 • dyspozycyjność;
 • obciążenie stresem;
 • praca w warunkach biurowych;
 • praca przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zw@cbsp.policja.gov.pl

Odpowiedzi na szczegółowe pytania dot. ogłoszenia udzieli radca Zespołu Wspomagającego CBŚP pod nr. tel.: (22) 60-129-28 lub (22) 60-57-195, e-mail: zw@cbsp.policja.gov.pl.

Powrót na górę strony
Polska Policja